นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯQR Code
หน้าแรก
ศพจ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย yuttisak   
Wednesday, 18 June 2014
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วได้จัดทำโครงการเทคนิคการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ให้มีการสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย รวมทั้งการส่งเสริมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ และประสานงานที่ดีระหว่างหน่อยงาน โดยกำหนดจัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2557 จำนวน 12 ชั่วโมง ฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาสาสมัครแรงงาน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ทำการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วImage
ศพจ.สระแก้วจัดพิธีปิดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพคนต่างด้าว PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย yuttisak   
Friday, 13 June 2014
Imageนายชูศักดิ์  ตรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงง/วิขาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์) เพื่อฝึกทักษะและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย และจังหวัดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่องรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระว่างไทย-ประเทศเพื่อนบ้านและการโยกย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของไทยไปบริเวณชายแดน รวมทั้งส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่าง  ๆ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด ณ บริษัท วราภรณ์แสนสุข การ์เม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 มถุนายน 57
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 13 June 2014 )
ศพจ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคงานคอนกรีตที่อบต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย yuttisak   
Friday, 13 June 2014
Imageผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายอาเดียว โกฎเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคงานคอนกรีต ระยะเวลา 18 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ ศพจ.สระแก้ว นายยุตติศักดิ์ รอดไธสง ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.3 ร่วมพิธีเปิดด้วย โดยมีนายทองพูน บุญชาเรียง รองนากยกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ อบต.เขาฉกรรจ์ ร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อยกระดับฝีมือของแรงงานนอกระบบ กลุ่ม OTOP กลุ่มคนที่รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มคนที่ทำงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) โดยการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ให้มีทักษะฝีมือ ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะและทัศนะคติให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนท์จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)

ศพจ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคงานคอนกรีตที่อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย yuttisak   
Friday, 06 June 2014
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมบูรณ์  ตองติดรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคงานคอนกรีต ระยะเวลา 18 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ ศพจ.สระแก้ว นายอาเดียว  โกฎเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และนางสาวประวีณา  อ่อนเกษ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ร่วมพิธีเปิดด้วย โดยมีนายวีระ  ฮวดเฮง นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหว้า ร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อยกระดับฝีมือของแรงงานนอกระบบ กลุ่ม OTOP กลุ่มคนที่รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มคนที่ทำงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) โดยการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ให้มีทักษะฝีมือ ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะและทัศนะคติให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนท์จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)Image
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 06 June 2014 )
ศพจ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคงานคอนกรีตที่อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย yuttisak   
Friday, 06 June 2014
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมบูรณ์  ตองติดรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคงานคอนกรีต ระยะเวลา 18 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ ศพจ.สระแก้ว นายอาเดียว  โกฎเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และนางสาวประวีณา  อ่อนเกษ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ร่วมพิธีเปิดด้วย โดยมีนายจรัญ  ขำสุขเลิศ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ อบต.เขาสามสิบ ร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อยกระดับฝีมือของแรงงานนอกระบบ กลุ่ม OTOP กลุ่มคนที่รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มคนที่ทำงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) โดยการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ให้มีทักษะฝีมือ ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะและทัศนะคติให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนท์จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
Image
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 155


แบบสำรวจ
คุณ? ต้องการฝึกอาชีพสาขาใดมากที่สุด?
 
หนังสือพิมพ์

thairath
matichon


ผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterณ ขณะนี้24
mod_vvisit_counterณ เมื่อวานนี้61
mod_vvisit_counterณ สัปดาห์นี้313
mod_vvisit_counterณ เดือนนี้1566
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น294473
ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม
Page Peel Banner
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนสมาชิก : 115
จำนวนข่าวสาร : 359
เว็บลิงก์: 5
ราคาน้ำมันวันนี้
วิทยุออนไลน์
ใคร?ใช้งาน
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เมนูหลัก
หน้าแรก
ความเป็นมา
แผนที่ศูนย์ฯ
ป้องกันฯการทุจริตภาครัฐ
คุณธรรมจริยธรรม กพร.
ภารกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ผังเว็บไซต์
สพภ./ศพจ.ในเครือข่าย
ระเบียบวันลา
การใช้งานเว็บไซต์
ผังขั้นตอนการให้บริการ
ข่าวการรับสมัครฝึกอบรม
ข่าวการรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ค้นหาหลักสูตร
Download หลักสูตร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้(KM)
เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ดกรม
วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ
Download
แนะนำส่งเงิน พรบ.2545
ติดต่อกับเรา
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-
บทเรียนออนไลน์ TCU
Microsoft e-learning
บทเรียนออนไลน์ กพ.
สมัครงาน Ezyjob
-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-
ข่าวภูมิภาคออนไลน์
หน่วยงานภายในกรมฯ
ค้นหา
เพื่อสุขภาพ
-*-*-*-*-*-*-*
จังหวัดสระแก้ว
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรง.
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
-*-*-*-*-*-*-
ครายเครียด
-*-*-*-*-*-*-
นสพ.ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
บางกอกโพสต์
-*-*-*-*-*-*-*-
ช่อง3
ช่อง 5
ช่อง7
ช่อง 9
ช่อง 11
สยามกีฬา
วัน$เวลา
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ข่าวตรงสู่หน้าจอ
Check Domain
Search :

Uses checkdomain.com
Google
Googlewww
Copyright 2006 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว All rights reserved.
230 ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.0-3726-1627-8 E-mail WebMaster:sakaew@sakaewskill.go.th

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ FlashSanook แฟลชเกมสนุกของคนออนไลน์